ponedeljek, 2. april 2018

DOJO KUNDOJO KUN 

HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO
Izgovorjava: HITOTC DŽINKAKU KANSEE_NI TSUTOMURU_KOTO  (Utrjuj popolnost značaja)

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO
Izgovorjava: HITOTC MAKOTO_NO_MIČI_O MAMORU_KOTO (Spoštuj resnico)

HITOTSU! DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
Izgovorjava: HITOTC DOORJOKU_NO SEEŠIN_O JAŠINAU_KOTO (Trudi se v vsem kar počneš)

HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO
Izgovorjava: HITOTC REEGI _O OMONZURU_KOTO ( Spoštuj druge)

HITOTSU! KEKKI NO YUU O IMASHIMURU KOTO
Izgovorjava: HITOTC KEKKINO_JUU_O IMAŠIMURU_KOTO (Izogibaj se nasilnega obnašanja)