sobota, 24. april 2010

Kata aplikacija - Bunkai

Oi-zuki ,Yoko-geri-kekomi
Oi-zuki, Uraken- tate-mawashi-uchi
 Gedan-barai, Tsukami
Gyako zuki, Soto-nagashi-uke + sokumen-soto-mawashi-uchi
Gyako-zuki, Shuto-age-uke+Shuto-soto-mawashi-uchi
 Gyako-zuki, Nagashi-uke+Shuto-gedan-uchikomi
Oi-zuki, Haiwan-uchi-nagashi-uke+Chudan-zuki